Google Ads Verwerkingsverantwoordelijke - Voorwaarden gegevensbescherming Verwerkingsverantwoordelijke

Google en de wederpartij die instemt met deze voorwaarden (“Klant”) zijn een overeenkomst aangegaan voor de levering van de Diensten van Verwerkingsverantwoordelijke (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, de “Overeenkomst”).

De Google Ads Verwerkingsverantwoordelijke - Voorwaarden gegevensbescherming Verwerkingsverantwoordelijke (“Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken”) worden door Google en Klant aangegaan en vormen een aanvulling op de Overeenkomst. Deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken worden van kracht, en vervangen eventuele eerder toepasselijke voorwaarden met betrekking tot het onderwerp hiervan, op de Ingangsdatum van de Voorwaarden.

Als u namens Klant deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken accepteert, garandeert u dat: (a) u volledige juridische bevoegdheid heeft om Klant te binden aan deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken; (b) u deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken heeft gelezen en begrepen; en (c) u, namens Klant, instemt met deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken. Als u niet de juridische bevoegdheid hebt om Klant te binden, stem dan niet in met deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken.

1. Inleiding

Deze Voorwaarden Gegevensverantwoordelijke geven uitdrukking aan de overeenstemming van partijen inzake de verwerking van Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijken in het kader van de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

2. Definities en interpretatie

2.1In deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken:

“Aangeslotene”: een entiteit die direct of indirect zeggenschap uitoefent over, waarover zeggenschap wordt uitgeoefend door, of onder gezamenlijke zeggenschap staat met, een partij.

“Betrokkene Verwerkingsverantwoordelijke”: een betrokkene op wie de Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke betrekking heeft.

“Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke”: persoonsgegevens die door een partij op grond van de Overeenkomst worden verwerkt in verband met haar levering of gebruik (zoals van toepassing) van de Verwerkingsdiensten.

“Diensten van Verwerkingsverantwoordelijke”: de toepasselijke diensten die vermeld zijn op privacy.google.com/businesses/adsservices.

“Wetgeving inzake gegevensbescherming”: zoals van toepassing: (a) de AVG; e/of (b) de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens van 19 juni 1992 (Zwitserland).

“AVG”: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

“Google”: de Google Entiteit die partij is bij de Overeenkomst.

“Google Entiteit”: Google LLC (voorheen bekend als Google Inc.), Google Ireland Limited of een andere Aangeslotene van Google LLC.

“Privacy Shield”: het juridisch kader van het EU-U.S. Privacy Shield en het Swiss-U.S. Privacy Shield.

“Ingangsdatum Voorwaarden”: zoals van toepassing:

(a) 25 mei 2018, indien Klant heeft geklikt om akkoord te gaan, of partijen anderszins ingestemd hebben met deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken vóór of die datum; of

(b) de datum waarop Klant heeft geklikt om akkoord te gaan, of partijen anderszins ingestemd hebben met deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken, indien deze datum na 25 mei 2018 is.

2.2 De termen “verwerker”, “betrokkene”, “persoonsgegevens”, “verwerking” en”verwerker” hebben, zoals in deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken gebruikt, de betekenis die hieraan in de AVG wordt gegeven.

2.3 Alle voorbeelden in deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken zijn illustratief en zijn niet de enige voorbeelden van een bepaald concept.

2.4 Elke verwijzing naar een juridisch kader, wet of andere wettelijke maatregel is een verwijzing hiernaar zoals van tijd tot tijd gewijzigd of opnieuw uitgevaardigd.

3. Toepassing van deze Voorwaarden voor oor Verwerkingsverantwoordelijken

3.1Toepassing van Wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken gelden alleen voor zover de Wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke.

3.2 Toepasselijkheid op Diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke. Deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken zijn alleen van toepassing op de Diensten van Verwerkingsverantwoordelijken waarvoor partijen ingestemd hebben met deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken (bijvoorbeeld: (a) de Verwerkingsdiensten waarvoor de Klant geklikt heeft om akkoord te gaan met deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken; of (b) als in de Overeenkomst deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijkendoor verwijzing zijn opgenomen, de Diensten van Verwerkingsverantwoordelijken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst).

4. Taken en beperkingen inzake verwerking

4.1 Onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijken. Elke partij:

(a) is een onafhankelijk verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming;

(b) bepaalt afzonderlijk de doeleinden en de middelen van zijn verwerking van Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke; en

(c) voldoet aan de verplichtingen die voor haar gelden uit hoofde van de Wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke.

4.2 Beperkingen op verwerking. Artikel 4.1 (Onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijken) heeft geen invloed op de beperkingen van de rechten van een van beide partijen onder de Overeenkomst om Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke te gebruiken of anderszins te verwerken.

5. Gegevensoverdracht

5.1 Gegevensoverdracht buiten de Europese economische ruimte en Zwitserland. Elke partij mag Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke overdragen naar buiten de Europese economische ruimte en Zwitserland als dit in overeenstemming is met de bepalingen inzake overdracht van persoonsgegevens naar derde landen in Wetgeving inzake gegevensbescherming.

5.2 Privacy Shield-certificering van Google. Per de datum dat de Klant geklikt heeft om akkoord te gaan met, of partijen anders hebben ingestemd met deze Voorwaarden Verwerkingsverantwoordelijken, is de moedermaatschappij van de Google-groep, Google LLC, namens zichzelf en zijn volledige Amerikaanse dochternemingen gecertificeerd op grond van Privacy Shield. Dit artikel 5.2 (Privacy Shield-certificering van Google) vormt een schriftelijke kennisgeving van Google aan Klant ten behoeve van artikel 6.1(c).

6. Bepalingen voor doorgeven van gegevens aan derden op grond van Privacy Shield

6.1 Toepassing van artikel 6. Artikel 6.2 (Gebruik van Persoonsgegevens van Gegevensprovider) en 6.3 (Bescherming van Persoonsgegevens van Gegevensprovider) zijn alleen van toepassing voor zover:

(a) een partij (de “Gegevensontvanger”) de Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt die door de andere partij (de “Gegevensprovider”) in verband met de Overeenkomst beschikbaar gesteld zijn (deze Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, “Persoonsgegevens van Gegevensprovider”);

(b) de Gegevensprovider gecertificeerd is op grond van Privacy Shield; en

(c) de Gegevensprovider de Gegevensontvanger schriftelijk in kennis stelt van deze Privacy Shield-certificering.

6.2 Gebruik van Persoonsgegevens van Gegevensprovider

(a) Overeenkomstig het beginsel van doorgeven van gegevens aan derden op grond van Privacy Shield, gebruikt de Gegevensontvanger de Persoonsgegevens van Gegevensprovider uitsluitend op een wijze die strookt met de toestemming die verleend is door de betreffende Betrokkene Verwerkingsverantwoordelijken.

(b) Voor zover de Gegevensprovider geen toestemming verkrijgt van de betreffende Betrokkene Verwerkingsverantwoordelijken zoals vereist op grond van de Overeenkomst, pleegt de Gegevensontvanger geen inbreuk op artikel 6.2(a) indien hij de Persoonsgegevens van Gegevensprovider gebruikt conform de vereiste toestemming.

6.3 Bescherming van Persoonsgegevens van Gegevensprovider.

(a) De Gegevensontvanger zorgt voor een passend beschermingsniveau voor de Persoonsgegevens van Gegevensprovider dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat vereist is op grond van Privacy Shield.

(b) Indien de Gegevensontvanger vaststelt dat hij niet kan voldoen aan artikel 6.3(a), zal hij: (i) de Gegevensprovider hierover schriftelijk in kennis stellen; en (ii) stoppen met de verwerking van Persoonsgegevens van Gegevensprovider of redelijke en passende maatregelen nemen om deze niet-naleving te herstellen.

7. Aansprakelijkheid

Indien de Overeenkomst beheerst wordt door het recht van:

(a) een staat van de Verenigde Staten van Amerika, dan is de totale aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens de andere partij onder of in verband met deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken, niettegenstaande een andere bepaling in de Overeenkomst, beperkt tot het maximale bedrag in geld of een op een betaling gebaseerd bedrag waarop de aansprakelijkheid van de partij onder de Overeenkomst is gelimiteerd (voor de duidelijkheid: uitsluitingen van schadeclaims van de beperking van de aansprakelijkheid onder deze Overeenkomst zijn niet van toepassing op schadeclaims onder deze Overeenkomst die verband houden met Wetgeving inzake gegevensbescherming); of

(b) een rechtsgebied dat geen staat van de Verenigde Staten van Amerika is, dan is de aansprakelijkheid van de partijen op grond van of in verband met deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken afhankelijk van de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in de Overeenkomst.

8. Voorrang

8.1 Werking van deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken. In geval van een tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de bepalingen van deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken en de rest van de Overeenkomst prevaleren, behoudens Artikel 4.2 (Beperkingen op verwerking) en 8.2 (Voorwaarden verwerking), de bepalingen van deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken. Behoudens de in deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken aangebrachte wijzigingen, blijft de Overeenkomst volledige rechtsgeldigheid en rechtsgevolgen behouden.

8.2Voorwaarden verwerking. Deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken hebben geen invloed op eventuele afzonderlijke voorwaarden tussen Google en Klant die uitdrukking geven aan een relatie verwerkingsverantwoordelijke-verwerker voor een andere dienst dan de Diensten van Verwerkingsverantwoordelijken.

9. Wijzigingen in deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken

9.1 Wijzigingen in het toepassingsgebied van de Diensten van Verwerkingsverantwoordelijken. Google kan de lijst van potentiële Diensten van Verwerkingsverantwoordelijken op privacy.google.com/businesses/adsservices alleen wijzigen om:

(a) uiting te geven aan een wijziging in de naam van een dienst;

(b) een nieuwe dienst toe te voegen; of

(c) een dienst te verwijderen indien: (i) alle contracten voor het verlenen van die dienst beëindigd zijn; of (ii) Google toestemming van Klant hiervoor heeft.

9.2 Wijzigingen in de Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken. Google kan deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken wijzigen indien de wijziging:

(a) is zoals beschreven in artikel 9.1 (Wijzigingen in het toepassingsgebied van de Diensten van Verwerkingsverantwoordelijken);

(b) verplicht is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, toepasselijke regelgeving, een gerechtelijk bevel of richtsnoeren uitgevaardigd door regelgevende overheidsinstanties of -agentschappen; of

(c) niet: (i) de bedoeling heeft om de classificatie van partijen als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijken op grond van de Wetgeving inzake gegevensbescherming te wijzigen; (ii) het toepassingsgebied verbreed van, of beperkingen verwijdert op, de rechten van een van beide partijen op het gebruiken of anderszins verwerken van Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijken; of (iii) wezenlijke nadelige gevolgen heeft voor Klant, zoals door Google redelijkerwijs bepaald.

9.3 Kennisgeving van wijzigingen. Wanneer Google deze Voorwaarden voor Verwerkingsverantwoordelijken wil wijzigen op grond van artikel 9.2(b), en deze wijziging wezenlijk nadelige gevolgen heeft voor Klant, zoals door Google redelijkerwijs bepaald, dan zal Google zich commercieel redelijke inspanningen getroosten om Klant hiervan minstens 30 dagen (of een kortere periode zoals vereist kan zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, toepasselijke regelgeving, een gerechtelijk bevel of richtsnoeren uitgevaardigd door een regelgevende overheidsinstantie of -agentschap) vóór de wijziging van kracht wordt in kennis te stellen. Indien Klant bezwaar maakt tegen een dergelijke wijziging, kan Klant de Overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Google binnen 90 dagen nadat hij door Google over de wijziging is geïnformeerd.

Google Ads Verwerkingsverantwoordelijke - Voorwaarden gegevensbescherming Verwerkingsverantwoordelijke, Versie 1.1

12 oktober 2017